Рубрика: Без рубрики

September 1-14. 7th grade

Who needs a mask? Apparently these Philly region statues.

Project `This summer during the coronavirus

We are going to discuss this summer during our meeting. Think, get ready for the discussion as you should tell how you spent your summer in Armenia.What did you discover about Armenia? What kind of places did you visit in Armenia?

Քննարկելու ենք այս ամառը առցանց հանդիպման ժամանակ:Մտածել, պատրաստվել քննարկամանը, քանի որ պետք է պատմեք, թե ինչպես եք անցկացրել ամառը Հայաստանում: Ի՞նչ եք բացահայտել Հայաստանի մասին: Ինչպիսի՞ տեղեր եք այցելել Հայաստանում:

Online exercises 1 2 3

Vocabulary-Translate and learn the words!

Video lesson-Watch and learn the expressions!

Рубрика: Без рубрики

Սեպտեմբերի 1-14. 3-րդ դասարաններ

Առցանց հանդիպում.Ծանոթացում

Տեսանյութ

Սովորում ենք հետևյալ երկխոսությունը և փորձում իրականացնել սովորողների անուններով:

Hello! I am Ani.

Hi! I am Narek.

How old are you?

I am ten.

Nice to meet you Narek!

And how old are you?

I am nine.

Thank you! Bye!

Պատրաստում ենք մի տեսանյութ, որտեղ սովորողները պատմում են իրենց մասին անգլերենով:

Рубрика: Без рубрики

Սեպտեմբերի 1-12. 2-րդ դասարաններ

Առցանց հանդիպում՝

Ծանոթություն. Ողջունում ենք անգլերենով, հարցնում անունը: Դիտում ենք հետևյալ տեսանյութը:

Տեսանյութ

Սովորում ենք հետևյալ տողերը ներկայանլու համար՝

Hello!

My name is Narek.

I am 7.

Տանը պատրաստել սովորողի մասին պատմող տեսանյութ անգլերենով, որտեղ սովորողը կասի իր անունը, տարիքը: