3.2 դասարան

Մայիսի 15-19

Սովորել հետևյալ երկխոսություններից մեկը անգիր:

Jim: Katy, what do you want to be? I mean what profession?

Katy: I want to be a singer. What about you? What do you want to be?

Jim: I want to be a firefighter.

Katy: What does a firefighter do?

Jim: He stops fires and helps people.

Katy: Great idea! You should follow your dream and be what you want.

Jim: Thanks Katy!Tom: Hello, what’s your name?

Mary:Hello, my name is Mary. And what’s your name?

Tom:I am Tom. How old are you?

Mary:I am 10. And you?

Tom: I am 12.

Mary: Would you like some pop-corn?

Tom: Yes, thank you.


Jane:Hi, Bob.How are you?

Bob: Hi, Jane. I am fine. How are you?

Jane: I am fine, too. What are you doing Bob?

Bob: I am reading my favourite book. And you?

Jane: I am riding a bike.

Bob: What do you do every day?

Jane: I play outside.And you?

Bob: I do my lessons and help my mother.

Jane: Well, goodbye Bob.

Bob: Bye, Jane.

Թեման՝ Nouns-singular and plural

Անգլերենում բառը հոգնակի դարձնելուց ավելանում է -s կամ-es: Օրինակ՝ a pen-pens, a dress-dresses:

a cat-cats

a box-boxes

բայց կան բառեր, որոնց չի ավելանում, այլ բառն է փոխվում: Օրինակ՝ a man-men, a child-children:

Ex 1 2 3 4

Դարձնել հետևյալ գոյականները հոգնակի՝ a pen, a dog, a boy, a day, a cup, a table, a horse:

Մայիսի 2-5

at-օգտագործվում է կոնկրետ ժամանակ նշելու համար:

in-օգտագործվում է ամիսների, տարիների, դարերի և երկար ժամանակահատվածների դեպքում:

on-շաբաթվա օրերի և ամսաթվերի հետ:

Դասարանում՝

1 2 3 4 5

Տանը՝

Round up starter գրքից կատարել էջ 85-86, առ.1,2,3,4:

Ապրիլի 17-27

Twins’ week

Սեղմել հղումով և լսել տեքստի աուդիո տարբերակը:

Կարդալ սովորել տեքստը, ձայնագրել/տեսանյութ պատրաստել և տեղադրել բլոգներում:

Kim and Ken are twins and they live at the zoo. Their father is the zookeeper. He has so many things to do.
On Mondays they take a shower, the hippos join the fun. Then watch TV with the fish, the week has just begun.
On Tuesdays they eat breakfast with the pandas and the frogs. And eat dinner in the evening with chimps and cats and dogs.
On Wednesdays they clean their teeth, the crocodile helps them brush. Then at night they ride their bikes, the rhino gives a push.
On Thursdays they play football, with parrots in the park. Then take a swim in the pool, the one without the shark!
On Fridays they do their homework, the octopus helps too. Then play some games with their friends and run around the zoo.
On Saturdays they go shopping, with the kangaroos. Then come home on a big, red bus and have a little snooze.
On Sundays they are very tired and sleep until it’s lunch. Then take a walk around the zoo and see the friendly bunch.

Անգիր սովորել հետևյալ անծանոթ բառերի և արտահայտությունների ցուցակը.

 • zookeeper-կենդանաբանական այգու աշխատող
 • take a shower-ցնցուղ ընդունել
 • chimps-շիմպանզեներ
 • clean their teeth-մաքրել ատամները
 • ride a bike-հեծանիվ վարել
 • give a push-հրել
 • play football-ֆուտբոլ խաղալ
 • swim in the pool-լողալ լողավազանում
 • without-առանց
 • do their homework-կատարել տնայինները
 • octopus-ութոտնուկ
 • run around-վազել ամբողջ տարածքով
 • go shopping-գնալ գնումների
 • have a snooze-քնել
 • take a walk-զբոսնել

Ապրիլի 10-14

Կրկնում ենք մասնագիտությունների անվանումները.

Game 1

Game 2

Online exercises 1 2 3

«I would like to be a …» գրել փոքր տեքստ այս վերնագրով, պատմելով, թե ինչ կուզենայիք դառնալ, երբ մեծանաք:

Read the text and translate.Learn the new words by heart!(Կարդալ և թարգմանել տեքստ, անգիր սովորել նոր բառերը) *Կարմիրով նշված բառերի արտասանությունը կարող եք լսել, եթե սեղմեք վրան:

 • special-հատուկ
 • job-մասնագիտություն, աշխատանք
 • to guess-կռահել
 • Farmer-ագարակատեր
 • explain-բացատրել
 • Hairdresser-վարսավիր
 • check-ստուգել
 • voice-ձայն
 • Dentist-ատամնաբույժ
 • a pop band-հայտնի խումբ
 • feed-կերակրել

It’s a special day at Tess and Ben’s school.
“Today some mums and dads are going to tell
you about their jobs. You have to guess what
they do!” explains the teacher.
Peter’s dad starts. “I milk cows and I have many sheep. I the
chickens.”
“What does Peter’s dad do?” asks the teacher.
“I know! Farmer.”
“Well done Tess!”
Jenny’s mum stands up next. “I cut hair. I colour it dark or
fair. I can make your hair shorter, or even longer!”
“What does Jenny’s mum do?” asks the teacher.
“I know! Hairdresser.”
“Well done Ben!”
“Now it’s time for Ben’s mum. What does she do?” asks the teacher.
“You sit in my chair. I check your teeth.”
“I know! Dentist.”
“Correct!”
“What about Mark’s mum? What’s her job?” asks the teacher.
“I make music with my voice. I sing in a pop
band!”
“A singer!”
“Well done!”
“So children,” says the teacher, “what will you be when you are
older?”
“I will be a doctor,” says Mark, “I want to help people.”

It’s Easter

Մասնակիցները՝ 3-րդ դասարան

Ընթացքը՝ Սովորողները դիտում են տեսանյութերը, որտեղ զատկական ձևավորման պարագաներ են սարքում: Դիտելուց հետո պատրաստում են, լուսանկարում և ներկայացնում ընթացքը՝ անգլերենով:

Արդյունքը՝ Ստանում են տեսանյութեր զատկական ձևավորումների մասին, որոնք հրապարակվում են սովորողի և դասավանդողի բլոգում:

Մարտի 20-24

Possessive nouns | Grammar lessons for kids learning English

Երբ ցանկանում ենք ցույց տալ պատկանելիություն, ապա գոյականին ավելացնում ենք ‘s  կամ of նախդիրն ենք օգտագործում: Օրինակ՝ This is John’s car.-Սա Ջոնի մեքենան է:

The colour of the wall- Պատի գույնը

 • Եթե բառը ավարտվում է հոգնակիի s տառով, ապա ստացվում է այսպես: Օրինակ՝ girls(աղջիկներ)-girls’(աղջիկների)

Դիտել հետևյալ տեսանյութը կապված գոյականի հոլովի հետ:

Դասարանում ՝

1 2 3 4

Գրել առաջադրանքները՝ հետևելով օրինակին.the dress / Jane-Jane’s dress

 1. the ring / Susan-
 2. the uncle / Bill-
 3.  birthday / my father-
 4. the camera / Tom-
 5. the eyes / the cat-
 6. the car / Mike-
 7. doll/ Jane-

Մարտի 13-17

Թեման՝ Appearance

Սովորել բառերը անգիր.

 • Tall-բարձրահասակ
 • short-կարճ
 • long-երկար
 • straight-ուղիղ
 • blonde-խարտյաշ
 • wavy-ալիքավոր
 • curly-խուճուճ
 • dark-մուգ
 • fat-գեր
 • strong-ուժեղ
 • slim-նիհար

Դիտել տեսանյութերը և գրավոր նկարագրել դասընկերներից մեկին՝օգտագործելով մեր անցած բառերը: Օրինակ՝ My friend has long, dark hair, green eyes, a small nose…. .

Մարտի 6-10

This(սա)-these(սրանք)

that(դա)-those(դրանք)

These are ….- Սրանք …. են:

Those are ….Դրանք ….. են:

Classwork-123

Homework-Round up Starter, առ. 1-6 էջ 33-36:

Փետրվարի 27-մարտի 3

Սովորում ենք բանաստեղծությունը անգիր:Պատրաստել տեսանյութ, որտեղ պետք է անգիր արտասանել հետևյալ բանաստեղծությունը.

I love you mօmmy,

My dearest mօmmy,

You make me happy

When I am sad,

I want to tell you,

I really love you!

When I am with you

I am very glad.

Image result for poems for mothers day for kids

Պատրաստում ենք բացիկներ Paint ծրագրով, որտեղ նկարում եք ձեր մայրիկներին կամ տատիկներին: Բացիկում կարող եք գրել այս տողերը՝ I love you, mom! You are very beautiful! Happy Mother’s Day!, այնուհետև տեղադրել բլոգ և ուղարկել հղումները ինձ:

Ex. 1 2 3 4

Փետրվարի 20-24

Նոր բառեր՝

farm-ագարակ

nest -բույն

duckling -բադիկ

ugly-անճոռնի, տգեղ

pond -լճակ

beak-կտուց

swan-կարապ

Սովորում ենք կարդալ և բացատրել հեքիաթը:

Դիտել հեքիաթի տեսանյութը :

Խաղ հեքիաթի մասին:

Փետրվարի 13-17

There is/There are

Classwork: 1 2 3 4 5

Homework: Round up starter ex.1,2, 3 (page 44-45)

Հունվարի 30-Փետրվարի 3

Մասնակիցները՝ 3-րդ դասարաններ

Ընթացքը՝ Սովորողները գրում են փոքրիկ տեքստեր՝ ներկայացնելով և պատմելով իրենց մասին, թե ինչ նախասիրություններ ունեն, ինչ են սիրում անել ազատ ժամանակ:

Նպատակը՝ Սովորողները թարմացնում են իրենց գրավոր գիտելիքները և զարգացնում լեզվամտածողությունը:

Արդյունքում ստացվում են կարճ ինքնակենսագրականներ, որոնք հրապարակվում են սովորողների և դասավանդողի բլոգում