4.1 դասարան

Հեռավար ուսուցում.մարտի 16-20

Lesson 1

Learn these words by heart!(Սովորել բառերը անգիր)-Գասպարյան 4

 • fat-գեր,ugly-տգեղ hard-դժվար lazy-ծույլ
  dishes-ափսեներ, fire-կրակ dirty-կեղտոտ message-հաղորդագրութույուն
  to choose-ընտրել
 • Read the «CINDERELLA»
  (part one) on page 116.(Կարդալ «Մոխրոտիկը» էջ 116-ում)
 • Ex. 10-14 from page 118-119.(Առ.10-14 կատարել, էջ՝ 118-119)
 • Retell the text and make a video while retelling it.(Պատմել տեքստը և տեսանյութ պատրաստել պատմելիս):

Lesson 2

Նախագիծ

Make a video about yourself, answering to these questions.

 • What do you do everyday to save yourself from the coronavirus?
 • Do you miss your school?
 • Whom do you miss most of all from the teachers? 🙂
 • Do you wash your hands everyday?
 • Do you stay at home everyday?
 • Do you eat healthy food?
 • Which lessons do you miss?

Մարտի 9-13

Դաս 1

Կրկնություն. Present simple,Past simple, Future simple

Classwork:Online test 1, test 2

Homework: Write a small text about Spring.(Գրել մի փոքր տեքստ գարնան մասին):

Translate these sentences into Armenian.

1.Մենք կերանք պաղպաղակ երեկ:

2.Ես մոռացա զանգել քեզ երեկ:

3.Նա պատմեց ինձ այդ պատմությունը երեկ:

Դաս 2

Վերհիշում ենք տարվա եղանակներն ու ամիսները.

Seasons              Months

 • Winter          December, January, February
 • Spring          March, April, May, 
 • Summer       June, July, August
 • Autumn       September, October, November

Դասարանում կարդում ենք տեքստը էջ 112-ի:

Տանը կատարել առ.6,7, էջ՝ 113:

 

Մարտի 2-6-հեռավար ուսուցում

Դաս 1

Սովորել անգիր հետևյալ նախդիրները.

 • to-դեպի
 • about-մասին
 • near-մոտ
 • with-հետ
 • on-վրա
 • in front of-դիմացը
 • behind-հետևում
 • between-մեջտեղում

Կատարել հետևյալ առ.14, 15 էջ՝108:

Տանը կատարել.

Դաս 2

Կրկնել Present Simple, Present Continuous, Past SimplePast Simple ժամանակաձևերը:

Կրկնել նաև հոդերը՝ a, an, the:

Image result for explanation of a an the

Տանը միայն անգիր սովորել հետևյալ անկանոն բայերի ցուցակը.

 • to sleep-slept-քնել
 • to stand — stood-կանգնել
 • to drive-drove-վարել
 • to sing-sang-երգել
 • to begin-began-սկսել
 • to fall-fell-ընկնել
 • to tell-told-պատմել,ասել
 • to become-became-դառնալ
 • to choose-chose-ընտրել
 • to forget-forgot-մոռանալ
 • to eat-ate-ուտել
 • to drink-drunk-խմել
 • to grow-grew-աճել
 • to know-knew-իմանալ
 • to think-thought-մտածել
 • to strike-struck-հարվածել,խփել
 • to shine-shone-փայլել
 • to swim-swam-լողալ

Կատարել առ.1,2,3,4, էջ՝110-111-Գասպարյան 4-ի էլեկտրոնային գրքով:

Փետրվարի 21-29

Դաս 1

Թեման՝ SIMPLE FUTURE

shall/will +  work

Դասարանում կատարելու ենք առ.2, էջ 99, առ.5, էջ 101:

Տանը կատարել.

Round up 2-Առ.1,2,3,4 էջ՝110-112:

Դաս 2

Դասարանում կարդալու ենք Tom Thumb-part three տեքստը և կատարենք առ.9, էջ 105:

Տանը անգիր սովորել բառերը.

 •  to fall-ընկնել
 • to belong-պատկանել
 • to order-հրամայել
 • to punish-պատժել
 • ground-գետին

Թարգմանել բանավոր և պատմել սովորել Tom Thumb-part three տեքստը, կատարել առ. 10,11,12 էջ 106-107:

Կազմել 10 նախասադություն ապառնի ժամանակով:

Փետրվարի 17-21

Դաս 1-երեքշաբթի

Տանը անգիր սովորել հետևյալ բառերը.

 • coin-մետաղադրամ
 • gold-ոսկի
 • bar-ճաղավանդակ
 • poor-աղքատ
 • to bring-բերել
 • to share-կիսել,բաժանել
 • to cry-լաց լինել
 • to laugh-ծիծաղել
 • to get through-անցնել միջով
 • to take down-ներքև իջեցնել
 • to run away-հեռանալ, փախչել

Կարդալ «Tom Thumb» (part two) տեքստը և ձայնագրել, տեղադրել բլոգում:

Տանը կատարել Round up 2 գրքից-Ex 1,2(78-79) 6(p83):

Դաս 2-հինգշաբթի

Դասարանում կատարելու ենք ex.15,16(p96), հարցնելու եմ բառերը:

Տանը պատմել սովորել տեքստը և կատարել-Ex 17,18,20(p96-97)

Փետրվարի 10-14

Lesson 1-երեքշաբթի

Revision.Test 1, 2

Նոր բառերը անգիր սովորել.

 • sword-թուր
 • shield-վահան
 • needle-ասեղ
 • button-կոճակ
 • soldier-զինվոր
 • thumb-բութ մատ
 •  to be sad-տխուր լինել
 • to go for a walk-գնալ զբոսնելու

«TOM THUMB» կարդալ և պատմել սովորել տեքստը:

as…as-այնքան…որքան(Օրինակ`He was as small as a man’s thumb)

Homework-Ex8,9(p81) 10,11(p82):

Lesson 2-հինգշաբթի

Classwork-Ex 1,2 (p84)

Can-could, May, Must-revision

Classwork-1 2 3

Homework-Ex3,5,7(p87,88) 9 (p89-90)

Փետրվարի 3-7

Թեման՝ PAST SIMPLE-անցյալ անորոշ

Անգիր սովորել.

 • Buy-bought-գնել
 • drink-drank-խմել
 • begin-began-սկսել
 • build-built-կառուցել
 • draw-drew-նկարել
 • drive-drove-վարել
 • give-gave-տալ
 • eat-ate-ուտել
 • know-knew-իմանալ
 • forget-forgot-մոռանալ
 • leave-left-լքել,հեռանալ
 • make-made-պատրաստել,անել
 • ride-rode-վարել հեծանիվ,ձի

Classwork

Ex 1 2 3 4 5 6

Hometask

Round up 2-Ex9,10(p99) 11(p100).

Lesson 2

Classwork

Write 10 sentences in past simple tense form.

Hometask

Round up 2-Ex 2 (p102), 2,3 (p105) 6 (p106) 7,8 (p107) 11 (p109)

Հունվարի 29-31

Թեման՝ PAST SIMPLE-անցյալ անորոշ

Անգիր սովորել անկանոն բայերի հետևյալ ցուցակը.

to be — was, were
to do — did
to have — had
to get — got
to take — took
to go — went
to see — saw
to come — came
to read — read
to bring — brought

Interrogative = did + work?-Հարցականը կազմում ենք did-ով:
Negative = work + did + not-Իսկ ժխտականը didn’t-ով:

Classwork

Կարդալ և բանավոր թարգմանել առ.1 և կազմել նախադասություններ:

Hometask

Round up 2-Ex 1,3,4,5,6,7(p96-98) 12(p101).

Հունվարի 20-24

Նախագծային աշխատանք.այցելություն Իսահակյանի թանգարան

Թարգմանելու ենք մի հատված Ավետիք Իսահակյանի «Ամենապիտանի բանը» հեքիաթից:

https://aybuben.com/avetik-isahakyan-36

Հունվարի 13-17

Lesson 1

Զարգացնում ենք բառապաշարը խաղերի միջոցով:

Lesson 2

Classwork

Reading the text «TOM GOES TO SCHOOL».

 • English-Անգլերեն
 • Maths-Մաթեմատիկա
 • Geography-Աշխարհագրություն
 • Nature Studies-Բնագիտություն
 • History-Պատմություն
 • Art-Կերպարվեստ
 • Music-Երգ
 • Russian-Ռուսերեն

Ex.11,12,13(p68,69)

Hometask

Ex9 (p66)

Ex.14,16(p70)

Retell the text  «TOM GOES TO SCHOOL».

 

Սեպտեմբերի 2-6

Երկուշաբթի-Ծանոթություն. Վերհիշելով անցածը ողջունում ենք անգլերենով և ծանոթանում նոր ընկերների հետ և պատմում մի փոքր մեր մասին:

Հինգշաբթի — Սովորողները ներկայացնում են ամառը իր յուրահատկություններով օգտագործելով հնարավորինս շատ հատկանիշներ: Պատմում են իրենց ամռային արձակուրդների մասին: Տանը այդ ամեն դարձնում են գրավոր կերպով և հրապարակում բլոգներում:

Սեպտեմբերի 9-13

Երեքշաբթի- Սովորում ենք անձնական դերանունները.

I -ես                                                                 me- ինձ

you- դու                                                             you- քեզ

he- նա                                                                him-նրան

she- նա                                                               her- նրան

it-այն(անշունչ առարկա)                                it- այն

      Հոգնակի

we-մենք                                                                      us- մեզ

you-դուք                                                                      you-ձեզ

they-նրանք                                                                them-նրանց

 Classwork-Ex.4 (p3)

Homework-Round up 2-Ex.1-3 (p3)

Հինգշաբթի- Աշխատում ենք հետևյալ նախագծի վրա:

Սեպտեմբեր 16-20

Revision. Present Simple and Present Continuous

Ex9,10 (p.7)

Learn new words.

 • roof-տանիք
 • wall-պատ
 • door-դուռ
 • window-պատուհան
 • ceiling-առաստաղ
 • floor-հատակ
 •  wardrobe-զգեստապահարան
 • bed -մահճակալ
 • bookcase-գրապահարան
 • chair-աթոռ
 • cupboard-պահարան
 •  mirror-հայելի
 • armchair-բազկաթոռ

Read the text on page 17 and retell.

 Սեպտեմբերի 23-27

Classwork.Ex.3,4,5

Սովորում ենք հարցեր կազմել և պատասխանել.

Who is she/he?

What is his/her name?

Where is he/she?

What is he/she doing?

Homework.Ex.6,7,9

Սեպտեմբերի 30-հոկտեմբերի 4

Lesson 1

Learn the new words  by heart!

weekend-հանգստյան օրեր

letter-նամակ

tasty-համեղ

to be busy-զբաղված լինել

to grow-աճել

«At the weekend» read and translate on page 30.

Classwork

Ex.10(p31)

Homework

Round up 2- Ex. 9-14 (p49-51)

Lesson 2

Classwork

Read and translate the text.

Ex.12

Homework

Retell the text.

Ex.13-15(p33)

Հոկտեմբերի 7-11

Lesson 1

Classwork

Ex.3(p35)

Topic:Meals

We usually have three or four meals

Breakfast-Նախաճաշ

Lunch-լանչ

Dinner-ճաշ

Supper-ընթրիք

Homework

Translate new words on page 39.

Ex.9(p9) Նայեք նկարին և գրեք փոքրիկ տեքստ «In the dining-room».

Lesson 2

What time is it? It is seven o’clock.

Ex.11(p40)

Read and translate the text on page 42.

Ex.12,14,15(43-44)

Հոկտեմբերի 14-18

Lesson 1

Classwork

The time in English

What time is it?

Homework

Time test 1

Time test 2

Lesson 2

Classwork

Match the time

Match the time 1

Homework

Audio test

Ex.3,4,5(p46-47)

Հոկտեմբերի 21-25

Նախագիծ.Սեբաստացու օրեր

«In the afternoon» read and translate.

Classwork

Ex.7(p 49)

Homework

Ex.9,10(p 50)

Նոյեմբերի 4-20/Նախագծային շաբաթ

Նախագիծ.Սեբաստացու օրեր

Topic:ARTICLES

Classwork

Home task: Ex 3(p53)

Ինքնաստուգում.կրկնել a, an և the հոդերը(էջ 52):

Նոյեմբերի 18-22

Lesson 1

Listening 1

Տանը գրել երկխոսություն նույն թեմայով, այնուհետև պատրաստել ռադիո:

Lesson 2

Listening 2

Տանը գրել երկխոսություն նույն թեմայով, այնուհետև պատրաստել ռադիո:

Նոյեմբերի 25-29

Lesson 1

Nouns can be countable and uncountable.

We use many with countable nouns.
We use much with uncountable nouns.

Classwork:

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/confusing_words/much_many4.htm

https://agendaweb.org/exercises/grammar/countable-uncountable/many-much

Hometask

https://www.ego4u.com/en/cram-up/vocabulary/much-many/exercises

Ex.2(p63)

Lesson 2

Classwork

https://agendaweb.org/exercises/grammar/countable-uncountable/many-much-2

http://www.eflnet.com/grammar/muchmany1.php

Hometask

https://www.ego4u.com/en/cram-up/vocabulary/much-many/exercises?02

https://www.ego4u.com/en/cram-up/vocabulary/much-many/exercises?03

https://learningapps.org/59623

Դեկտեմբերի 2-6

Թեման՝ Many,much,some, any

Lesson 1

We often use some with uncountable nouns in
affirmative sentences. We use any instead of
some with uncountable nouns in interrogative
and negative sentences.

Classwork: Read the Ex3(p63), write ex4(p64) ex5(p64)

Hometask:From Round up 2 ex1(p63) ex2,3(p64),

Lesson 2

Classwork:ex6,7,8(p34)

Hometask:Ex1, 

Ex2,3, 4, 5, 6, 7,8

Դեկտեմբերի 9-20

Ամանորյա նախագիծ (Թարգմանչական աշխատանքներ)

Ամանորյա երգերի բառերի ուսուցում

Դասարանում կարդում ենք, իսկ տանը գրավոր թարգմանում հետևյալ տեքստը.

The snowman

Մուլտֆիլմը դիտելու ենք դասարանում և բացատրենք: