4th Graders

Ապրիլի 1-5

Երկուշաբթի — Ծանոթանալ բառերի արտասանությանը՝ սեղմելով բառի վրա և սովորել դրանց թարգմանությունը: 

Հինգշաբթի— Կարդալ նյութերը Զատիկը Հայաստանում և Անգլիայում: Կատարել համեմատական վերլուծություն՝ գտնելով նմանություններ և տարբերություններ: Կրկնում ենք անգլերենով գործողություններ և խաղում ենք խաղ, որի ժամանակ երեխաները գուշակում են բառեր նկարագրելով դրանք անգլերենով:

Ապրիլի 8-12

Երկուշաբթի — Թեմա՝ Present Continuous Tense:Դասարանում բերում ենք օրինակներ: Տանը կատարում ենք գրքից էջ 43 առ.10:

Հինգշաբթի-Դասարանում  ամփոփում ենք  Present Continuous Tense թեման: Տանը թարգմանել անգլերեն հետևյալ նախադասությունները:
1. Ես խաղում եմ շախմատ իմ ընկերոջ հետ հիմա:
2. Մենք խմում ենք նարնջի հյութ հիմա:
3. Նրանք վազում են հիմա:
4. Ալինան եւ Մերին խաղում են թենիս հիմա:
5. Դու պարում ես հիմա:
6. Վահանը կարդում է մի անգլերեն գիրք հիմա:
7. Լիլիթը գնում է կինոթատրոն հիմա:
8. Մանեն և Նարեն լողում են լողավազանում հիմա:
9. Իմ մայրիկը խմում է սուրճ հիմա:
10 Իմ եղբայրը անում է իր տնային աշխատանքը հիմա:

 Ապրիլի 14-19

Երկուշաբթի -Թեմա՝ Present Ind. Tense

Դասի ընթացքը, սովորողները կազմում են նախադասություն ներկա ժամանակով:

Տանը,

Round up 2 գրքից էջ 44 աղյուսակը շատ լավ սովորել:

Էջ 45 առ 2 և 3 կատարել գրավոր:

Հինգշաբթի — Լեզվական նյութ.Present Ind Tense(negative and interrogative forms)

Դասի ընթացքը , սովորողները տեղում բանավոր հարցեր են հորինում և այդ հարցերը հղում իրենց ընկերներին :

Տանը,

Round up 2

Page 46 ex.5

Page 47 ex.6

Ապրիլի 22-26

Երկուշաբթի-We are learning Past Tense

We have events which happened in the past(անցյալում կատարված դեպքեր, գործողություններ):

Index words(Հուշող բառեր)՝ yesterday(երեկ), last week(անցյալ շաբաթ), last month(անցյալ ամիս), last year(անցյալ տարի), the day before yesterday(երեկ չէ առաջին օրը), 2,3, ……. days ago(2, 3, ……. օր առաջ):

We have regular(կանոնավոր) and irregular(անկանոն) verbs.

Learn

past.png

Հինգշաբթի — How to ask questions in the Past

Անցյալ ժամանակաձևի դեպքում նախադասությունը հարցական են դարձնում  Did-ի օգնությամբ, որի դեպքում գործողությունը դրվում է ներկայով:

Օր՝.

past.png

Հարցեր եք տալիս տրված նախադասություններին:

d5a1d681d5bf.png

Ապրիլի 29-մայիսի 3

Երեքշաբթի- Դասարանում կարդալու ենք տեքստը, թարգմանենք և պատասխանենք հարցերին:

d091d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b9-6.png

d091d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b9-4.pngՀինգշաբթի- Կարդալ հեքիաթը  և թարգմանել տանը հայերեն: Տեքստը հիմնականում անցյալ ժամանակաձևով է: Անպայման նաև լսել աուդիո տարբերակով:

Մայիսի 6-10

Երկուշաբթի-Կատարելու ենք հետևյալ աշխատանքը:

Безымянный.png

Безымянный.png

Հինգշաբթի-Կրկնում ենք ժամանակաձևերը մեր անցած:

d091d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b9.png

d091d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b9-2.png

d091d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b9-1.png

Մայիսի 13-17

Երկուշաբթի — Կարդում ենք տեքստը և թարգմանում հետևյալ գրքից, էջ 67 և  առ.11 կատարել տանը:

Հինգշաբթի -Գրում ենք տեքստ մեր դպրոցի մասին նախորդ տեքստից օգտվելով:

Մայիսի 20-25

Երկուշաբթի- Թարգմանում ենք հետևյալ առակը, սովորում նոր բառերը  և քննարկում միասին.

THE TORTOISE AND THE DUCKS

THE TORTOISE AND THE DUCKS

The Tortoise, you know, carries his house on his back. No matter how hard he tries, he cannot leave home. They say that Jupiter punished him so, because he was such a lazy stay-at-home that he would not go to Jupiter’s wedding, even when especially invited.

After many years, Tortoise began to wish he had gone to that wedding. When he saw how gaily the birds flew about and how the Hare and the Chipmunk and all the other animals ran nimbly by, always eager to see everything there was to be seen, the Tortoise felt very sad and discontented. He wanted to see the world too, and there he was with a house on his back and little short legs that could hardly drag him along.

One day he met a pair of Ducks and told them all his trouble.

“We can help you to see the world,” said the Ducks. “Take hold of this stick with your teeth and we will carry you far up in the air where you can see the whole countryside. But keep quiet or you will be sorry.”

The Tortoise was very glad indeed. He seized the stick firmly with his teeth, the two Ducks took hold of it one at each end, and away they sailed up toward the clouds.

Just then a Crow flew by. He was very much astonished at the strange sight and cried:

“This must surely be the King of Tortoises!”

“Why certainly——” began the Tortoise.

But as he opened his mouth to say these foolish words he lost his hold on the stick, and down he fell to the ground, where he was dashed to pieces on a rock.

Հինգշաբթի- Կատարել և թարգմանել տեքստը:d091d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b9-18.png