Рубрика: Без рубрики

Visiting Lusik Aguletsi’s Museum

Together with the group of translators, we visited Lusik Aguletsi’s Museum, where we saw many antiques, beautiful paintings, dolls that symbolized Armenian rituals and games. We saw a variety of costumes(Armenian taraz) that were unique and that we had learned about before visiting the museum. All of them were created by Lusik Aguletsi and her husband, who have left a huge cultural heritage to their generations.

Рубрика: Без рубрики

Armenian Taraz

The Armenian traditional dress Taraz mirrors the mentality and cultural idiosyncrasies of our nation. Having a centuries-old history and being as rich and varied as our multi-dialectical language, Armenian costumes used to be one of the most prominent measures of expressing and maintaining our cultural identity.

Types of Armenian Traditional Dress – Taraz

Several historical circumstances resulted in the formation of Eastern and Western Armenian costume styles, the patterns of which highlighted class identity, position in life, wealth, regional identity and gender. That is the main reason why after looking at the costume people immediately realized the social level of the wearer and in some cases could even identify some nuances such as the social class.

“In traditional dress one can find the reflection of  customs and traditions of a nation.”

Men’s Armenian Taraz

The Armenian Taraz consisted of two main components: the upper part (a shirt, a jacket, a fur coat) and the lower back part (trousers, belt). The men’s shirt was long-sleeved, with a collar decorated with embroidery. Men wore a caftan over the shirt which was another important traditional attribute of men’s Taraz. To appear without caftan in public places was unacceptable despite the hot weather. Their trousers were usually very loose and comfortable. Moreover, the belt used to be a significant attribute as well. A silver belt was regarded as a symbol of his maturity, whereas a golden belt showed his wealth.

Men’s Armenian Taraz

Women’s Armenian Taraz

The outer garment of women was quite diverse – dresses, jackets, and sleeveless clothes. The dresses were made of satin, silk, and velvet. The women’s clothing was decorated with embroidery. The high-class members decorated their clothes with gold and silver fibers. Female accessories played a significant role. Pieces of jewelry were carefully kept and passed from generations to generations. Women living in the eastern regions of Armenia wore long red trousers under the long red dresses. The lower parts of those trousers were made of more expensive texture. Western Armenian dresses were almost the same with minor differences (white shirt, apron, embroidery). The main accessories were necklaces and silver bracelets.     

“Women looked pretty nice and attractive even when they are in their kitchens. It was a place where the Armenian women created the masterpieces of Armenian national cuisine.”

Embroidered fabric, which was one of the essential features of the national costume, besides the aesthetic function, had another, perhaps more important, ritualistic and protective significance. People believed that those embroidered fabrics and headdresses protected the bearers from evil and harm. 

Women’s Armenian Taraz

Women’s Taraz of Middle and Late Middle Ages

Medieval Armenian headdresses, unlike the ancient ones, had a simple structure. Women covered their heads with veils. This practice can be seen in the Urartian costumes as well. Medieval women did not cover their mouth as tight as this was accepted in this time period. Throughout the early middle ages, there was a tangible influence of Byzantine and Arab costumes within the Armenian elite. During the late middle ages, the traditional taraz partially reflected the cultural or tribal peculiarities of Turkish, Tatar and Kurdish conquerors. In some provinces, the culture of wearing Taraz continued until the end of the 19th century after which European clothes came to replace the national costumes.

Armenian Traditional Dress of Western and Eastern Armenia

The traditional dresses of Vaspurakan, Bayazet, Upper Hayk and Cilicia are considered to be the representatives of Western Armenian national costumes which are distinguished by having floral and geometric decorations found in both male and female outfits. 

Armenian Traditional Dress

Traditional Dresses of Western Armenia

Western and Eastern Armenian traditional dresses differ by the fact that in Western Armenia, women’s Taraz was more opulent and richer in golden or silver embroideries. Another significant difference was that in all western provinces, the apron was a necessary attribute of the woman’s costume. It was tied to the waist, chest or the lower back.

Men’s Western and Eastern Armenian costumes differed as well. In the eastern provinces, men’s Taraz consisted of trousers, short shirts, and caftan. In the winter they usually wore beltless loose fur-lined overcoats and hats made out of lamb fur. In Western Armenia, the Taraz consisted of trousers decorated with embroidered elements, short sleeveless dresses, shirts with embroidered sleeves, woolen belts and cone-shaped hats.

Men’s Armenian Traditional Dress

The socks and leather footwear were an inseparable part of the Armenian traditional dress in case of both male and female dresses. Those leather footwear were called “trekh”. 

An important component of the Armenian Taraz was the accessory, which expressed the aesthetic preferences of the wearer. Some types of accessories such as crosses and amulets were used to treat illnesses.

“The traditional decorations and colors that we see in Armenian traditional dress are also used in Armenian carpet making traditions.

Although the traditional Armenian decorations diverged in Western and Eastern Armenia, they have had some similarities regarding color, shape and their socio-cultural value.

Рубрика: Без рубрики

My favorite films/movies!

Մասնակիցները՝ 4-5րդ դասարանի սովորողներ
Տեսակը՝ կարճաժամկետ
Ընթացքը՝ Սովորողները դերերով ներկայացնում են տարբեր երկխոսություններ կապված ֆիլմեր դիտելու հետ,թե ինչու են սիրում այդ ֆիլմը և այդ ֆիլմի հերոսներին:Զարգացնում ենք բանավոր և գրավոր խոսքը, լեզվամտածողական ընդունակությունները:
Նպատակը՝Սովորողները ձեռք են բերում բանավոր խոսքի և սեփական մտքերը արտահայտելու հմտություններ:
Արդյունքը՝ստանում ենք երկխոսությունների տեսանյութեր ֆիլմերի մասին, որոնք հրապարակավում են սովորողների և դասավանդողի բլոգում:

Рубрика: Без рубрики

Մարտի 29-ապրիլի 2

1-2-րդ դասարանի սովորողներ

Սովորել հետևյալ բանաստեղծությունը անգիր։

An Easter poem

Easter eggs yellow and blue,

Easter eggs for me and you.

Easter eggs candy sweet,

Easter eggs are good to eat.

Easter eggs pretty and funny.

But where, oh where is the Easter bunny?

3-րդ դասարանի սովորողներ

Easter(սեղմիր և ծանոթացիր զատկական բառերին )

Easter Games(սեղմեք և խաղացեք)

An Easter poem(Զատկական ոտանավոր)

Easter eggs yellow and blue,

Easter eggs for me and you.

Easter eggs candy sweet,

Easter eggs are good to eat.

Easter eggs pretty and funny.

But where, oh where is the Easter bunny?

Զատկական երգի ուսուցանում `

5 little ladybugs

Easter(սեղմիր և ծանոթացիր զատկական բառերին )

4-րդ դասարանի սովորողներ

Read about Easter(Կարդանք Զատիկի մասին)

Easter is usually in April or May. It is a religious holiday. It celebrates the rebirth of Jesus. At Easter, many people like painting eggs in bright colours.

In England children play a game of rolling eggs down a hill. Many children go on an egg hunt, looking for hidden Easter eggs!

People eat lots of chocolate eggs and chocolate bunnies. In the UK, people also eat hot cross buns and a special Easter cake.

New words

religous-կրոնական

celebrates-խորհրդանշել

rebirth-վերածնունդ

rolling eggs-ձվերը գլորել

down a hill-բլրից ներքև

an egg hunt-ձվի որոնում

hidden-թաքցրած

bunny-նապաստակ

hot cross buns-թխվածքClipart Hot Cross Buns

Interesting Easter Worksheet(Հետաքրքիր զատկական առաջադրանքների թերթիկ)

5-րդ դասարանի սովորողներ

Topic: Easter(Զատիկ)

Play and learn

Easter activities

English words for Easter

Easter Quiz

Read about Easter

Easter is usually in April or May. It is a religious holiday. It celebrates the rebirth of Jesus. At Easter, many people like painting eggs in bright colours.

In England children play a game of rolling eggs down a hill. Many children go on an egg hunt, looking for hidden Easter eggs!

People eat lots of chocolate eggs and chocolate bunnies. In the UK, people also eat hot cross buns and a special Easter cake.

Ձեռք բերած բառապաշարը օգտագործելով՝ փորձեք թարգմանել հետևյալ նախադասությունները՝

Զատիկ

Զատիկը քրիստոնեական տոն է: Այն խորհրդանշում է գարուն և Հիսուսի վերածնունդը:

Զատիկի խորհրդանիշ են համարվում ներկած ձուն, նապաստակը, ճուտիկը, զատկական բուլկին,(hot cross buns).

Մարդիկ սեղան են գցում, խմում են գինի, ուտում ձուկ, կանաչեղեն(greens) և չորամրգերով բրինձով փլավ:

Շնորհավոր Սուրբ Զատիկ:

Words

քրիստոնեական-Christian

խորհրդանշել-celebrate

Հիսուս-Jesus

վերածնունդ-rebirth

bunny-նապաստակ

զատկական բուլկի- hot cross buns

սեղան գցել-lay table

Рубрика: Без рубрики

Անհատական աշխատակարգ


Ժամանակահատվածըմարտի 22-ից 26-ը
Կազմակերպումը՝ ֆիզիկական միջավայր, առցանցհեռավար

  • Ապրիլ ամսվա ուսումնական օրացույցով նախատեսված նախագծերի մշակում և հրապարակում
  • Բակային, պարտիզապուրակային խնամքի աշխատանքներ
  • Դասարան-լաբորատորիայի բարեկարգում, դասավորում

22 մարտ, երկուշաբթի

10։00 — 12։00 — Դասարան-լաբորատորիայի բարեկարգում
12։00 — 12։30 — ընդմիջում
12։30 — 14։00 — բլոգավարություն
14։00 — 15։00 — Անգլերենի սեմինար-պարապմունք
15։00 — ից — ինքնակրթություն

23 մարտի, երեքշաբթի

10։00 — 12։00 — Դասարան-լաբորատորիայի բարեկարգում
12։00 — 12։30 — ընդմիջում
12։30 — 14։00 — մատենավարություն
14։30 — 16։00 — Անգլերենի սեմինար-պարապմունք

24 մարտի, չորեքշաբթի

10։00 — 12։00 — Բլոգավարություն
12։00 — 12։30 — ընդմիջում
12։30 — 14։00 — մատենավարություն
14։00 — մանկավարժական աշխատողների ընդհանուր ժողով

25 նոյեմբերի, հինգշաբթի

10։00 — 10։30 — Դասարան-լաբորատորիայի բարեկարգում
10։ 30 — 12։30 — Մատենավարություն
12։30 — 13։00 — ընդմիջում
13։00 — 14։00 — նախագծային մշակումներ, ուսումնական նյութերի, փաթեթների ստեղծում
14։00 — 15։00 —Անգլերենի սեմինար-պարապմունքներ

26 մարտի, ուրբաթ

10։00 — 10։30 Բլոգավարություն
11։00 — 12։ 30 — Մատենավարություն
12։30 — 13։00 — ընդմիջում
13։00 — 14։00 — նախագծային մշակումներ, ուսումնական նյութերի, փաթեթների ստեղծում, մեթոդական մշակումներ-պատումներ, փաստաթղթերի քննարկումներ, ինքնակրթություն
14։00-ից — ուրբաթ-համերգ

Рубрика: Без рубрики

Online exercises

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_language/Words/My_Mother_hu430843gn
https://www.liveworksheets.com/op177183au
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Appearance/Describing_appearance_lr27467pj
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Appearance/My_body_-_1_rc1545127am
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Appearance/Appearance_yd989478cu
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Appearance/Match._Appearance_yg4960bv

Рубрика: Без рубрики

Փետրվար ամսվա հաշվետվություն

Ստոգված ֆլեշմոբի քանակ՝ 76

Իրականացված նախագծերի արդյունքներ՝

1-ին դասարաններ

«What’s time is it?» project

Մխիթարյան Ամելիա

Սերժ Հովհաննիսյան

Էվա Կարապետյան

Վլադիմիր Դավեյան

Արմեն Այվազյան

Լևոն Ղարիբյան

Անահիտ Համբարձումյան

Տրդատ Աբրահամյան

Անահիտ Սարգսյան

Մարիա Պողոսյան

Ռազմիկ Սահակյան

«Brother Axe» project

3-րդ դասարաններ

Սերգեյ Պողոսյան

Արևիկ Թանգամյան

Նելլի Կարապետյան

Քրիստինե Թումասյան

Կարինե Երիցյան

Արեգ Պողոսյան

Արեգ Սողոյան

Լիա Սողոմոնյան

«Months» project

1-2-րդ դասարաններ

Հեսու Գրիգորյան

Մարիա Պողոսյան

Աբրահամյան Վիկ

Մխիթարյան Ամելիա

Սյունե Բադալյան

«The liar» project

4-5-րդ դասարաններ

Եվա Պապյան

Մաքս Արսենյան

Դավիթ Սարգսյան

Անդրանիկ Քեշիշյան

Ալեքս Գևորգյան

Կարեն Ասլանյան

Դանիել Մարդյան

Դանիել Մարկոսյան

Գայանե Ավետիսյան

Արեգ Հարությունյան

Նռանե Հարությունյան

Մարիամ Սայադյան

Բաբգեն Շահինեան

Հարութ Կարապետյան

Հենրիկ Կարապետյան

Գրիգոր Աբրահամյան

Նատալի Տագեսյան

Рубрика: Без рубрики

Adjectives

Grammar practice: Comparatives and Superlatives(Սեղմեք և կատարեք)
Մենք ածականների համեմատական և գերադրական աստիճանները ցույց տալու համար միավանկ ածականներին ավելացնում ենք ‘-er’ , և ‘-est’:
small(փոքր) – smaller(ավելի փոքր) – the smallest(ամենափոքր)
‘ier’ և ‘-iest’ ավելացնում ենք ‘y’-ով վերջացող երկվանկանի ածականներին, երբ ‘y’-ից առաջ ունենք բաղաձայն: Այս դեպքում ‘y’-ը դուրս է գալիս:
happy(ուրախ) – happier(ավելի ուրախ) – the happiest(ամենաուրախ)
Բազմավանկ ածականների համեմատական աստիճանը կազմում ենք՝ օգտագործելով ‘more’: (beautiful – more beautiful :գեղեցիկ-ավելի գեղեցիկ), իսկ գերադրականը՝ ‘the most’-ի օգնությամբ: ( beautiful– the most beautiful:ամենագեղեցիկ).

Classworkhttps://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Comparatives_and_superlatives

Рубрика: Без рубрики

Numerals

https://first-english.org/english_learning/english_beginners/date_exercises/01_english_date_rules_exercises.htm
http://esl.fis.edu/vocab/q12m/math3.htm
https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=2427
https://www.esolcourses.com/uk-english/beginners-course/unit-3/ordinal-numbers-1-to-12/ordinal-numbers-1-12-picture-quiz.html
https://www.softschools.com/math/ordinal_numbers/games/
https://www.english-room.com/grammar/ordinal_numbers_1.htm
https://www.english-room.com/grammar/ordinalnumbers_mc.htm
https://www.english-room.com/grammar/ordinal_numbers_2.htm